Martina Vacheva

Stupid hatch Stupid, 2018

glaze ceramic, clay, styrofoam, cinder, lichens, mosses, dried grass, epoxy resin
128 х 50 х 50 cm